Uslovi korišćenja

Opšta pravila Internet servisa Našasvadba:
Dobrodošli na našu Internet prezentaciju. Internet servis Našasvadba je moguće koristiti samo ukoliko se slažete sa niže navedenim Pravilima korišćenja, koje u pravnom smislu predstavljaju Ugovor o pravilima i uslovima korišćenja Internet servisa Našasvadba.

Poslednja revizija: 30.03.2012.
Pojmovi i definicije
„Pravila“ su odredbe ovog Sporazuma o pravilima i uslovima korišćenja Internet servisa Našasvadba, sa kasnijim izmenama i dopunama.
„Internet sajt“ je Internet servis, koji se nalazi na sledećem Internet domenu: www.nasasvadba.rs
„Mi“ smo Nasasvadba.rs operator Internet sajta.
„Vi“ ste korisnik/ca Internet servisa, koji/a je Koristio/la ili Koristi Internet servis, bez obzira na to, da li si Registrovan/a ili ne.
„Neko“ ili „Ostali“ je lice koja se razlikuje od Vas.
„Unos“ je bilo kakav unos sadržaja (npr. mišljenje, izjava, kritika, stav, komentar, slika, fotografija, videoklip ili bilo koji drugi sadržaj), koju ste dodali na Internet servis.
„Sadržaj“ je bilo kakav drugi sadržaj Internet sajta drugačiji od Unosa.
„Upotreba“ ili „Korišćenje“ je objavljivanje Unosa na Naš Internet servis ili bilo koja druga aktivnost koja je s tim u vezi (pretraživanje i sl.).
„Usluge“ predstavljaju omogućavanje korišćenja Internet servisa koji je Vama i Ostalima na raspolaganju. Usluge su besplatne, izuzev sekcija ili usluga na Internet servisa, gde je cena izričito navedena.
„Registracija“ je kreiranje Vašeg korisničkog naloga i korisničkog imena na Internet servisu.
„Ukidanje Registracije“ je onemogućavanje Korišćenja Internet servisa posredstvom Vašeg korisničkog naloga i brisanje Vaših podataka iz naloga.
„Admin“ je korisnik/ca kao i Vi, s tim da ima veća ovlašćenja koja se tiču administracije Internet servisa, bez dozvole da Nas zastupa, niti je ovlašćen/a da deluje u Naše ime i za Naš račun.
Svi gore navedeni pojmovi i definicije se u Pravilima koriste u potrebnom gramatičkom obliku, odnosno ako je negde navedeno, da neka obaveza je „Naša“, onda ovu obavezu imamo „Mi“, a ako se neka zabrana tiče „Vas“, tada nije dozvoljeno da to „Vi“ činite i sl. Isto tako, ako je negde navedeno, da „imate obavezu“, znači to, da „Vi imate obavezu“, a ako „smo ovlašćeni“, to znači, da „Mi imamo pravo“ da nešto uradimo i sl.
Opšte
Ova Pravila su pravno obavezujući sporazum između Vas i Nas. Pre nego što počnete da koristite Internet servis, imate obavezu da pročitate ova Pravila. Prilikom prvog korišćenja Internet servisa izjavljujete, da ste ova Pravila pažljivo pročitali, i da se s njima bezuslovno saglašavate, obavezujete se da ćete ih poštovati, a ujedno se obavezujete da ćete poštovati važeće pravo (Republike Srbije ili države u kojoj se nalazite) kao i da ćete poštovati dobre manire. Takođe se obavezujete da u vezi sa korišćenjem Internet servisa nećete činiti ništa što nije u skladu sa važećim pravom, lepim manirima i ovim Pravilima.
Ukoliko se sa ovim Pravilima ne slažete, ne možete Koristiti Internet servis, a u slučaju, da ste već Registrovani, obavezni ste da od Nas zatražite Ukidanje Registracije.
Ukoliko imate manje od 18 godina, izjavljujete, da je saglasnost sa Pravilima i Vašim korišćenjem Internet servisa odobrio Vaš roditelj ili staratelj.
Ova Pravila koja se tiču korišćenja Internet servisa su regulisana pravnim poretkom Republike Srbije, pri čemu je za bilo kakav spor ili spor u vezi sa ovim Pravilima, ili spor koji proistekne iz korišćenja Internet servisa, nadležan mesno nadležan Sud u Srbiji uz primenu prava Republike Srbije.
Prihvatanjem ovih Pravila, saglašavate se da se Vaš korisnički nalog, njegov sadržaj i sva prava sa njim spojena se neće prenositi, nasleđivati, i da su vezana se isključivo za Vas.
Ukoliko se neke odredbe ovih Pravila postanu ili budu proglašena za nevažeće ili budu neprimenljiva, umesto njih će se koristiti druga odgovarajuća pravna akta koja regulišu originalno značenje ovih odredbi, pri čemu ostale odredbe Pravila ostaju na snazi i primenjuju se.
Marginalni naslovi ovih Pravila su navedeni samo radi preglednosti i ne proizvode pravno dejstvo.
Pravila i uslovi Korišćenja pojedinih delova Internet servisa (manje više tehničke prirode) navedena u konkretnom delu smatraju se sastavnim delom ovih Pravila.
Ova Pravila mogu biti sačinjena u više jezičkih verzija sa identičnim sadržajem, pri čemu je za tumačenje odlučujuća Srpska verzija Pravila.
Izmena Pravila
Korisnik ima pravo da blagovremeno bude obavešten o svim izmenama, na prigodan način. Ova Pravila možemo bilo kada izmeniti ili dopuniti bez toga, da Te o tome obavestimo, ukoliko ne želimo da te opterećujemo neželjenom poštom. U Tvom je interesu, da ih s vremena na vreme pročitaš i da se osiguraš da Koristiš Internet sajt u skladu sa njima, pošto si obavezao da Pravila poštuješ, obavezao si se i da prihvatiš i sve naknadne izmene i dopune.

Sve izmene ili dopuna Pravila Internet servisa, stupaju na snagu danom objavljivanja na glavnom sajtu. Vaše dalje Koristišćenje Internet sajta po stupanju na snagu izmene ili dopune smatra se davanjem saglasnosti sa izmenama i dopunama Pravila. Ako sa izmenom ili dopunom niste saglasni, imate obavezu da prekinete korišćenje Internet servisa, a ukoliko ste Registrovani, obavezu da zatražite od Nas da Ukinemo Registraciju.
Oslobađanje od odgovornosti i naknade
Ne možemo da garantujemo legalnost, istinitost, tačnost, kompletnost, aktualnost, ni sklad Vaših Unosa sa Pravilima, stoga ne snosimo nikakvu odgovornost za sve Vaše Unose na Internet servis, kao i sve Vaše druge radnje sa tim u vezi, uključujući i radnje usmerene ka trećim licima.
Pošto ne možemo da garantujemo potpunu tačnost, ažurnost i istinitost Sadržaja navedenog na Internet servisa, za njegov Sadržaj ne odgovaramo i ne snosimo bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi eventualno proistekla zbog Vašeg pouzdanja u Sardžaj ili Unose na Internet sevisu.
Budite svesni, da su Vaši Unosi isključivo izražavanje Vašeg ličnog mišljenja, ne Našeg mišljenja, kao i da to predstavlja Vaše ponašanje, i stoga ste za njih direktno i isključivo lično odgovorni Vi sami. Korišćenjem Internet servisa saglasni ste i obavezujete se da, u slučaju da Nam Vaš Unos prozrokuje bilo kakvu štetu ili gubitak, nastalu štetu ili gubitak u potupnosti nadoknadite, bez obzira na iznos i bez obzira da li je učinjeno sa ili bez namere, kao i da li ste štetu prouzrokovali sami ili sa drugim licima.
Ne snosimo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koja bi Vam eventualno nastala Korišćenjem Internet servisa.
Ne snosimo nikakvu odgovornost za mogući nestali sadržaj Vaših Unosa ili za samu Poruku.
Servis je na raspolaganju „onako kako jeste“ i ne snosimo nikakvu odgovornost za kontinuiran rad, rad bez grešaka i pružanje Usluga, ni za eventualan prestanak ili prekid pružanja Usluga za bilo koji vremenski period, pri čemu možemo prekinuti sa pružanjem Usluga u bilo koje vreme, sa trenutnim dejstvom, bez navođenja razloga i bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja.
Kontrola i administracija Unosa
Zadržavamo pravo da pratimo i kontrolišemo sve Unose, kako bismo obezbedili njihovu usaglašenost sa važećim pravom i Pravilima, i pravo da ih izmenimo ili ukolonim, ukoliko nađemo da je to potrebno, za šta Nam dajete saglasnost. Takođe nas ovlašćujete da izmenu ili uklanjane učinimo na osnovu naše odluke ili u slučajevima navedenim u Pravilima, i to bez da Vas ili bilo koga drugog obavestimo o izmeni ili brisanju.
Postojanje ovih Pravila Nas ne obavezuje da u svakom momentu kontrolišemo usklađenost Unosa sa Pravilima (iako na to imamo pravo), niti se to od nas može zahtevati, stoga ne snosimo odgovornost za sadržaj ili usklađenost Vaših Unosa sa Pravilima.
Osim navedenog, od nas se ne može zahtevati ni da, iz tehničkih ili ličnih razloga, odgovaramo na sva Vaša pitanja, zahteve, žalbe i sl. koja se tiču Unosa, Internet servisa ili Usluga.
Ovim putem dajete saglasnost, da (pored ostalih ovlašćenja navedenim u drugim delovima Pravila) arhiviramo kopije bilo kojih Vaših Unosa, i da obezbedimo da Sadržaj Internet servisa i Unosa (ili njihovih delova) ne mogu da budu predmet raznih programa za pretraživanje na Internetu (npr. google i sl.).
Ovlašćeni smo da Vas upozorimo da u slučaju povrede ili opasnosti od povrede ovih Pravila ili važećeg prava možemo intervenišemo u Unosima između Tebe i Ostalih (pored ostalog npr. brisanjem Unosa i/ili blokiranjem diskusionog foruma, njegovog dela, Ukidanjem Registracije i sl.).
Žalbe
Obavezni ste da vodite računa o tome da svaki Vaš Unosa bude u skladu sa važećim pravom i ovim Pravilima.
Uprkos tome što nismo odgovorni za Vaše Unose, kao ni za posledice koje mogu izazvati, u Našem je interesu da izbegnemo nastanak bilo kakve štete ili povrede uzrokovane Unosima na Internet servisu, kao i pomirljivo rešenje eventualnih sporova.
Zadržavamo pravo, ali nismo u obavezi, da izgladimo sporove nastale Postom objavljenim na Internet sajtu između Vas i trećeg lica.
Ovim putem dajete saglasnost, da u slučaju spora činimo sledeće:
1.
U slučaju, da smatrate, da Vas je Neko povredio svojim Unosom, zato što je u suprotnosti sa važećim pravom, obavezni ste da Nam na adresu Našeg sedišta navedenog u uvodnom delu ovih Pravila (ne Administratoru!) pošaljete kvalifikovano obaveštenje o ovoj činjenici. Pod kvalifikovanim obaveštenjem se podrazumeva pisano obaveštenje potpisano sa Vaše strane, čiji je sastavni deo identifikacija konkretnog Unosa i njegovog autora (konkretnog korisnika), dokaze nezakonitosti Unosa, kao i dokaze koji to potvrđuju, i Vaše ime, prezime, adresu i e-mail adresu. Kvalifikovano obaveštenje Nama mora biti poslato preporučenom poštom, kako bi bilo moguće dokazati njegovu stvarnu isporuku. Nije moguće prihvatiti pisma poslata na drugi način, kao ni obaveštenja poslata elektronskom poštom, i to iz ličnih i tehničkih razloga.
2.
U roku od 5 radnih dana od dana prijema kvalifikovanog obaveštenja prosledićemo ovo kvalifikovano obaveštenje autoru Unosa elektronskim putem (npr. skeniran dokument posredstvom interne pošte na Internet sajtu) zajedno sa zahtevom, da nam da izjavu o legalnosti njegovog Unosa.
Autor Unosa je zatim u obavezi da nam u roku od 5 radnih dana od dana prijema kvalifikovanog obaveštenja preda na gore navedeni način (važeći i za slanje kvalifikovanog obaveštenja) izjavu o legalnosti Unosa. Izjava o legalnosti Posta je pismeno obaveštenje potpisano od strane autora Posta (sa njegovim overenim potpisom, a ukoliko još nema 18 godina, biće potreban i overen potpis makar jednog od roditelja ili zakonog zastupnika), a njen sastavni deo je i dokaz o legalnosti Posta, dokazi koji to potvrđuju, i ime, prezime, adresa i e-mail adresa autora Posta.
U slučaju, da je autor Posta prekršio bilo koju od obaveza na osnovu ovog dela Pravila, potvrđuje i prihvata odstranjivanje njegovog Posta sa Internet sajta.
V slučaju ispunjenja svih obaveza autora Posta u roku od 5 radnih dana od dana prijema izjave o legalnosti Posta, kopiju ove izjave. Post ćemo odstraniti tek na osnovu Tvog obaveštenja i dokaza, da si na nadležan sud predao/la prijavu ili slično, a njen predmet je Post.
Za ove potrebe smo ovlašćeni da kontaktiramo Tebe ili Ostale (u ovom slučaju posebno autora Posta) a da između Vas razmenimo međusobne lične podatke.
U slučaju, da se radi o Postu Nekog, ko nije Registrovan, odstranićemo ga odmah nakon prijema kvalifikovanog obaveštenja.
Slično tome ćemo postupati i u obratnom slučaju, odnosno ako Neko smatra, da je povređen Tvojim Postom, jer je u suprotnosti sa važećim pravom.
Registracija, njeno Ukidanje, Tvoji podaci i izjave
Za Koristišćenje Internet sajta nije potrebna Registracija. Ona je potrebna samo u pojedinim slučajevima za Korišćenja pojedinih sekcija Internet sajta. Registracijom se obavezuješ da ćeš Nam pružiti istinite, tačne i aktualne informacije o Tebi i da ćeš ih takve održavati. Možemo da odbijemo Registraciju ili da je Ukinemo u slučaju, da sumnjamo, da se pretvaraš da si Neko drugi, Tvoje korisničko ime je zaštićeno važećim pravom (npr. Zaštićena marka, trgovinski naziv i sl.), ili je reklama (npr. www.nazivnekogwebsajta.sk) ili je vulgarno, pogrdno ili na osnovu Naše odluke.
Svesni smo naše profesionalne obaveze da čuvamo poverljivost podataka o Tebi i priznajemo naše obaveze koje se tiču svih ličnih i ostalih podataka, koje obrađujemo. Tvoja prava na osnovu zakona o zaštiti ličnih podataka ostaju u punoj meri očuvana. Tvoje lične informacije ne dajemo Ostalim sa izuzetkom navedenim u ovim Pravilima (npr. kod Žalbi) ili ako Nas na to obavezuje važeći zakon.
Korišćenjem Internet sajta Nam dodeljuješ dobrovoljno i bez naknade, bez bilo kakvog materijalnog, vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja:
1.
saglasnost u skladu sa zakonom o žaštiti ličnih podataka operateru, obradu Tvojih podataka (ličnih i drugih, npr. IP adresa Tvog računara i vreme pristupa – loging, i sl.) koji se zahtevaju kod Korišćenja Internet sajta ili kod Registracije, kako bismo ih mogli uvrstiti u Naš informativni sistem, kako bismo povremeno mogli da Ti pošaljemo obaveštenje koje se tiče Internet sajta, ili da ih damo drugom licu u skladu sa zakonom, i takođe da možemo da ih objavljujemo u slučaju potreba u skladu sa Građanskim zakonom. Svoju saglasnost, koju si Nam dao, možeš bilo kada pismeno da povući putem preporučenog pisma, ali posledica toga je Ukidanje Tvoje Registracije.
2.
saglasnost u skladu zakona o elektronskim komunikacijama, da od Nas možeš ponekad dobijati obaveštenja elektronskom poštom (npr. o novinama na Internet sajtu).
saglasnost u skladu sa Građanskim zakonom, o korišćenju Tvog lika, pismenih izjava, vizuelnih snimaka i video i audio zapisa koji se tiču Tebe ili Tvojih izjava lične prirode bez obzira na njihovu prirodu ili adresiranje, a to sve na uobičajene načine, sa njihovom modifikacijom ili eventualnim spajanjem sa drugim delima ili priključivanjem u drugi sastavni deo (npr. fotoalbumi).
izjava, da su osobe, koje se nalaze na delima ili u sadržaju koji sačinjava Post, izrazile besplatan pristanak sa tim se sa delom ili sadržajem Posta čini sve ono što je navedeno u ovim Pravilima, i da Nama a ni Ostalim neće nastati šteta ili povrede objavljivanjem Tvog Posta na Našem Internet sajtu, a u slučaju sa de tako desi, obavezuješ se da ovakvu štetu ili povredu u punoj meri sam/a obeštetiš odnome kome je nastala (npr. za fotografije Tvojih prijatelja).
Licenca (podlicenca, ako je autor drugo lice) za objavljivanje autorskog dela, odnosno drugog sadržaja zaštićenog Autorskim zakonom i važećim pravom, ukoliko ga Tvoj Post sadrži.
Izjava, da si jedini/a autor/ka dela, odnosno drugog sadržaja Posta zaštićenog Autorskim zakonom i važećim pravom ili da si od autora dela dobio/la ovlaštenje (licencu) za korišćenje dela u toj meri, na osnovu ovih Pravila, uključujući i prava da Nam pružiš podlicencu; i da u ovom delu odnosno drugom sadržaju Posta nisu bili ni na koji način korišćena dela ili ostala prava Ostalih, ni njihovi delovi i da Nama ni Ostalima neće objavljivanjem tog dela ili drugog sadržaja Tvog Posta na Našem Internet sajtu nastati šteta ili povreda, a u slučau da se to desi, obavezuješ se da ovu štetu ili povredu u punom iznosu platiš u korist onog, kome je nastala.
Prethodne odredbe važe isto tako i za treća lica, koje smo poverili za vršenje pojedinih radnji a prava, koje si Nam omogućio/la.
U Tvom ličnom interesu od tebe zahtevamo da ne objavljuješ Postove koji sadrže Tvoje lične informacije kao i ostale informacije, čija zloupotreba Ti može naneti štetu ili povredu (to su to posebno JMBG, broj lične karte, pasoša, broj platne ili kreditne kartice, adresa, broj telefona, lozinke i sl.).
S obzirom na prirodu interneta ne snosimo odgovornost za bezbednost ili zaštitu podataka, koje Nam daješ posredstvom interneta i e-mail poruka, niti za njihovu kontrolu i to, kako se Ostali koriste Tvoje informacije dobijene od Teba, zato bi trebao da budeš obazriv/a kod izbora podataka, koje ćeš objaviti posredstvom Internet sajta.
Isto tako ne snosimo odgovornost za sadržaj informacija poslatih Ostalima, i zato smo oslobođeni od svih obaveza koje su u vezi sa sadržajem informacija, koje možeš dobijati od Ostalih.
Ukoliko imaš bilo kakva pitanja koja se tiču upravljanjem Tvojih ličnih podataka, slobodno Nas (ne Administratora!) kontaktiraj.
Tvoju Registraciju smo ovlašćeni da Ukinemo samo Mi, i ovlašćeni smo da to uradimo bilo kada, jednostrano, sa trenutnim dejstvom, i to aj bez navođenja razloga, i bez obaveštenja. Učinićemo to samo retko, ali moraš da poštuješ, da Naš Internet sajt nije javni forum sa neograničenom slobodom izražavanja, već prostor, koji smo napravili Mi, upravljamo njime i Tebi ga nudimo za to, da ga koristiš,u okviru važećeg prava i ovih Pravila.
Ako evidento kršiš ova Pravila, ili važeće pravo, momentalno ćemo ukinuti Tvoju Registraciju, ukoliko to saznamo.
Imajte na umu, da nakon Ukidanja Registracije smo ovlašćeni da zadržimo Tvoje Postove i Tvoje korisničko ime objavljeno na Internet sajtu na neograničeno vreme.
Zaštita autorskih prava, intelektualne svojine i ostalih prava
Poštujemo intelektualnu svojinu i ostala prava Ostalih i tražimo da to isto činite. Ako smatraš da su Tvoja autorska prava, intelektualna svojina ili ostala prava povređena nekim iz Posta, kontaktiraj Nas i postupaj isto kao i kod Žalbe.
Ne snosimo nikakvu odgovornost za sadržaj Posta, odnosno nismo odgovorni ni za eventualnu povredu autorskih prava, prava intelektualne svojine ni ostalih prava posredstvom Posta na Internet sajtu. Pošto je u našem interesu da Post bude u skladu sa Sadržajem Internet sajta i važećim pravom, slažeš i obavezuješ se, da:
1.
nećeš u Postovima da objavljuješ nikakav sadržaj zaštićen autorskim zakonom ili ostalim pravnim propisima koji štite prava intelektualnog vlasništva i ostala prava, bez prethodne saglasnosti vlasnika/nosioca prava zaštićenih ovim propisima,
2.
ćeš da poštuješ autorska prava, prava intelektualnog vlasništva i ostala prava Ostalih, a nećeš u Postovima da objavljuješ nikakav sadržaj u suprotnosti sa autorskim zakonom ili ostalim pravnim propisima koji štite prava intelektualne svojine i ostala prava.
Nećeš uklanjati informacije o autorskim pravima, zaštićenim markama ili o ostalim pravima koje sadrži Internet sajtu,
Nećeš u Postovima da objavljuješ nikakav sadržaj u suprotnosti sa važećim pravom.
Nismo u mogućnosti da kontrolišemo sklad stvari, koja su sadržaj Tvog Posta, sa važećim pravom, stoga ne snosimo nikakvu odgovornost za stvari (npr. nihove greške, nezakonito poreklo i sl.), koje su sadržaj Posta, odnosno koje prodaješ ili koje kupuješ posredstvom pojedinih sekcija Internet sajta, koje služe isključivo za razmenu kontaktnih podataka između Tebe i Ostalih.
Tvoje obaveze, izjave i saglasnosti
Ako Tvoj računar koristi više osoba (npr. kod kuće, na poslu ili u internet kafeu i sl.), odgovorna si za to, da se nakon završetka Korišćenja Internet sajta odjaviš, kako niko sem tebe ne bi mogao da koristi Internet sajt pod Tvojim korisničkim imenom.
Tvoj korisnički nalog je privatan i ne sme ga koristiti niko osim Teba. Stoga si sam/sama isključivo odgovoran/na za utaju Tvog korisničkog naloga i lozinke i bilo kakvu upotrebu ili aktivnost korisnika, koji koriste Tvoj korisnički nalog. Slažeš se sa time, da ćeš Nam bez odlaganja javiti neopravnnjeno korišćenje Tvog korisničkog naloga i da ćeš se pobrinuti, da si se odjavio/la sa Tvojho naloga na kraju svakog Korišćenja Internet sajta.
U ličnom interesu se slažeš i obavezuješ se, da nećeš da:
1.
objavljuješ bilo kakve Postove ni linkove na internet sajtu koje sadrže vulgarizme, opscenosti, pretnje i lične napade Ostalima, Postove koji reklamiraju, podstiču ili sadrže suzbijanje osnovnih prava i sloboda, nasilje, fanatizam, rasizam, diskriminaciju, klevete grupa stanovništva, rasnu, jezičku, rodnu, veroispovesnu, političku, socijalnu, nacionalnu ili etničku netrpeljivost, mržnju prema konkretnim ljudima ili prema grupama stanovništva, posebno prema etničkim ili verskim grupama, niti bilo kakav drugačiji sadržaj u suprotnosti sa važećim pravom,
2.
objavljujš Postove, koji sadrže neproverene, obmanjujuće, lažne ili neistinite informacije ili bilo kakve ostale (i istinite) informacije, koje jesu ili bi mogle da načine štetu Ostalima (npr. ukoliko bi se nekom ukaljalo dobro ime i sl),
Objavljuješ Postove koje imaju prirodu spama, hoaxa ili wareza,
Objavljuješ Postove koji sadrže informacije o ličnim podacima Nekog drugog bez njegove saglasnosti,
Objavljuješ Postove sa istim (duplicitnim), nerazumljivim ili nesmislenim sadržajem,
Objavljuješ Postove koji sadrže ili se nadovezuju na kršenje važećih prava, pristojnosti ili ovih Pravila,
Objavljuješ reklamu, reklamiraš niti širiš reklamu, objavljuješ Postove ni linkove na ostale internet sajtove koje nisu u vezi sa sadržajem Internet sajta i linkove na komercijalne internet sajtove (neplaćena reklama), izuzev slučaja koje smo mi odredili i izuzev ličnih preporuka na osnovu Tvojih iskustava,
Objavljuješ Postove koji reklamiraju Usluge drugih lica, koja su Naša konkurencija,
Objavljuješ Postove koji ogovaraju, uznemiruju ili natiskaju Tvoje lične stavove Ostalima,
Objavljuješ Postove koji ograničavaju ili zabranjuju Ostalima da Koriste Internet sajt ili Postove, koji izlažu ili mogu da izlože Ostale šteti ili nastanku bilo kakve odgovornosti,
Zabranjuješ diskusiju na Internet sajtu Ostalima, niti da je podrivaš,
Podrivaš ili štetiš pružanje Usluga ili Internet sajta, servera, mreže i sl. povezano sa Uslugama ili Internet sajtom, objavljivanjem ili korišćenjem softverskih virusa ili bilo kakvih ostalih računarskih kodova, fajlova ili programa, koji mogu da prekinu, ograniče ili zaustave pružanje Usluga ili funkcionalnost računarskog softvera ili hardvera, ili telekomunikacione opreme;
Praviš ili kopiraš Internet sajt ni njegove delove, bez Naše prethodne pismene saglasnosti,
Koristiš javne proxy servere ni ostale anonimizirajuće Usluge, koje mogu da budu iskorišćene za napad na Internet sajt ili Usluge,
Koristiš automatske skripte za skupljanje informacija ili na drugi način da utičeš na rad Internet sajta i Usluga,
Skupljaš e-mail adrese ili ostale kontakt informacije od Ostalih za bilo koju svrhu
Obrađuješ lične informacije o Nekom drugom ili ih objavljuješ na Internet sajtu,
Ni na koji način da činiš štetu Nama ili Našoj reputaciji,
Da se tokom Korišćenja Internet sajta izdaješ za drugo fizičko lice, ili pravno lice,
Napraviš više od jednog Naloga, da se Registruješ pod više korisničkih imena, Registruješ se kao Neko drugi ili se Registruješ u ime Nekog drugog,
Koristiš Internet sajt kao Neko drugi, a ni pod imenom Nekog drugog,
Izbegavaš gore navedene zabrane.
Takođe se slažeš sa tim, da:
1.
ti na Internet sajtu mogu biti prikazane reklame i linkovi na ostale internet sajtove i izvori (Ovakvi linkovi i sadržaj koji je na njima Mi ne kontrolišemo, niti smo za njega odgovorni. Link na njega, povezivanje sa njim ili njegovo koristišćenje ne znači da taj sajt i odobravamo. Ako si odlučio da napustiš Internet sajt i da uđeš na sajt treće strane, činiš to na sopstveni rizik, i trebao/la bi toga da budeš svestan, da ova Pravila za taj sajt ne važe),
2.
imamo sva ovlašćenja data nam ovim Pravilima i važećim pravom i podredićeš se ovim pravima,
Ukoliko sumnjaš, da Neko krši ova Pravila, to ćeš nama javiti (ne Administratoru!),
Koristišćenje Internet sajta je dozvoljeno samo u Tvoje lične svrhe njegovo Koristišćenje u drugu svrhu je bez naše saglasnosti zabranjeno, izuzev slučaja koje Mi odredimo, nemaš pravo uplata za Tvoje Postove na Internet sajtu, niti autorska prava i sl., bilo kakva Tvoja pitanja, komentari, predlozi, ideje, sugestije ili ostale informacije o Internet sajtu ili Uslugama („predlozi“), adresirane Nama, nisu poverljive i mogu da postanu Naša imovina. Imamo isključiva prava, uključujući sva prava intelektualne svojine, i imamo svo pravo na neograničeno korišćenje i korišćenje ovih predloga u bilo kakve svrhe, komercijalne ili drugačije, bez Tvojeg prava na refundaciju.
Koristišćenje bilo kakvog Sadržaja Internet sajta i Postova na njima objavljenih, je dozvoljeno samo u lične svrhe. Bilo kakvo raspolaganje njima (koristišćenje, objavljivanje, kopiranje i sl.) u druge svrhe je bez Naše prethodne saglasnosti izričito zabranjeno.
Ukoliko budeš smatrao, da se neko od gore navedenih pravila ne poštuje, pošalji nam mail na office@nasasvadba.rs
Naš cilj jeste da sajt bute objektivan, izvor informacija i inspiracija. Tvoji Postovi su dobrodošli i posvetićemo im dužnu pažnju.
Dodatna pravila za pojedine sekcije stranice
Pravila foruma
Pre nego što započnete novu diskusiju odnosno temu ili postavite pitanje:
1.
pogledajte da li temu nije otvorio neko drugi.
2.
dobro razmislite kojoj kategoriji tema pripada i postavite je u tu kategoriju.
3.
NEMOJTE PISATI VELIKIM SLOVIMA! Nije čitljivo, a na internetu velika slova simbolizuju vikanje.
4.
Nemojte koristiti vulgarne i grube reči.
Ne vređajte, ne izazivajte svađu i nepotrebne verbalne provokacije, upućene ostalim korisnicima ili administratoru. Svako ima pravo na svoje mišljenje ali ne bi trebao da ga nameće ostalima. Ako želite nekog da kritikuješ, uradite to na lep način i bez prezira. Lične konflikte sa ostalim članovima nemojte rešavati na forumu.
U odgovore nemojte stavljati kontakt informacije za firme. Možete da spomenete njihovo ime, ali adresu, broj telefona, e-mail adresu, www adresu itd. na forumu nemojte pisati. Za slanje ovakve informacije možete koristiti internu poštu ili e-mail.
Pridržavajte se zadate teme. Ukoliko Vam tokom otvorene teme padne na pamet nešto novo, započnite za to novu temu.
Ako otvarate temu, dajte joj neki naziv, koji bliže opisuje temu. Nemojte se stideti da iskoristite više od dve reči za naziv teme. Nazivi tipa "Pomozite mi!","Kako dalje?" i sl, nikome ništa ne govore.
Nemojte pisati na forumu ono što bi trebalo da bude u internoj pošti.
Ako postavljate Pitanje:
1.
Nemojte da zaboravite da pitanje mora da se završi znakom pitanja.
2.
Nemojte postavljati čisto subjektivna pitanja kao npr. "Da li je lepša crvena ili zelena?"
Nemojte postavljati pitanja koja samo izazivaju svađe kao npr. "Zašto je stanovanje u kući bezveze?"
Nemojte postavljati pitanja, koje zahtevaju dugačku diskusiju.
Pitanja ne služe za anketiranje ili istraživanje tržišta, kao npr. "Da li ste za igralište u centru Zrenjanina?"
Ukoliko odgovarate na Pitanje:
1.
Odgovarajte ono što autor pita.
2.
Nemojte postavljati dopunska pitanja, autor ne može kako da Vam odgovori (autor ne može da dodaje odgovore)
Ukoliko ste firma (ili predstavljate firmu, ili ste iz firme a pravite se da niste) nemojte pisati na forumu (ni o pitanjima koje su u vezi sa Vašom firmom). Reklama firme se plaća, a besplatna prezentacija na forumu je zabranjena.
Nemojte privlačiti pažnju ostalih korisnika ponovnim započinjanjem iste teme, zahtevima za učešče u takmičenjima i glasanju i sl. Možete da zatražite dozvolu da započnete glasanje od poznanika u temi, gde redovno doprinosite ili slučajno odabranim temama.
Nemojte postavljati na forumu sadržaj interne pošte. Takav sadržaj je upućen Vama, a ne javnosti.
Ukoliko kršite ova Pravila može Vam biti blokiran pristup Internet servisu.
Pravila albuma (u fotoblogovima)
Nasasvadba.rs je sajt o svadbama. Zato bi sve Vaše fotografije trebale da imaju nešto zajedničko sa temom svadbe. Ukoliko su Vaše fotografije van svadbene tematike, veća je mogućnost da će ih administrator obrisati :-(.

Ovde ćete naći nekoliko tačaka, koje će Vam pomoći da se orijentišete, koje fotografije pripadaju na sajt a koje ne. Ova pravila su samo orjentaciona, njima se ne mogu opisati sve opcije. Zato poslednju reč uvek ima administrator.

Svadbeni album
Šta pripada ovom albumu:
Fotografije sa Vaše svadbe odnosno crkvenog obreda, gozbe, fotografije iz ateljea ili u prirodi, čestitke, svadbena zabava...
Fotografije sa medenog meseca max. 2 kom (iako to već nije u potpunosti o svadbi, ali je to odmah nakon svadbe)
Fotografije Vaše punoletne dece

Šta sve ne pripada u svadbeni album:
Sve ostalo :-)
Fotografije maloletne dece
Reklama. U opisu i na fotografije u albumu nemoj postavljati kontakt informacije za firme. Možeš da spomeneš njihovo ime, ali adresu, broj telefona, e-mail adresu, www adresu itd. tamo nemoj pisati. Eventualan vodeni žig na fotografijama može da sadrži samo ime autora.

Dodatno pravilo: Jedna svadba može biti na sajtu samo jednom. Npr. nije u redu ako fotografije sa te iste svadbe objavi mlada a ostale pod drugim loginom mladoženja.

Albumi sa priprema:
Šta pripada ovim albumima:
Fotografije sa tvojih priprema za svadbu kao npr: proba venčanice, šminke, frizure, burme, koje ćete imati, pozivnica itd.
Inspirativne fotografije kao npr: venčanice, frizure, torte, buketi, odela itd. (U inspirativne fotografije ne pripadaju fotografije sa konkretne svadbe, gde se igrom slučaja vidi npr. torta ili burma. To pripada u svadbeni album)
Tu mogu biti objavljene fotografije susreta (više od troje) članova sajta.
Razne tabele povezane sa svadbom, npr. tabela koja služi za organizaciju susreta.
Vaše lične fotografije ili sa Vašim bračnim drugom su prihvatljive, uz predstavljanje. Najviše 2 fotografije (ne želimo tu da imamo albume popunjene fotografijama sa godišnjeg odmora na planini)
Šta ne pripada albumima sa priprema:
Fotografije, koje na prvi pogled nemaju veze sa svadbom. To znači, da ako biste tu fotografiju nekom dali da pogleda, tada mu reč “svadba” (bez vašeg komentara) ni u kom slučaju na bi pala na pamet. Ovde pripadaju uglavnom, ali ne isključivo: fotografije prijatelja, dece, stana, životinja, bašti, motora itd.
Razne svari za prodaju pripadaju u Bazaru.
Bilo kakve fotografije sa svadbe ovde takođe ne pripadaju, za to služi svadbeni album
Razne privremene fotografije tipa „ovde to imam samo trenutno, kasnije ću to obrisati“ takođe ovde ne pripadaju
Reklama. U opisima i na fotografije u albumu nemoj postavljati kontakt informacije za firme. Možeš da spomeneš njihovo ime, ali adresu, broj telefona, e-mail adresu, www adresu itd. tamo nemoj pisati. Eventualan vodeni žig na fotografijama može da sadrži samo ime autora.

Opšte pravilo: Kada neko pogleda ove fotografije, treba da kaže: „Ovo je inspiracija za svadbu, ovo mogu i ja da pokušam...“
Postoji mnogo drugih servisa za postavljanje fotografija, na kojima se fotografije mogu postaviti. Ukoliko Vaša fotografija ne pripada našem servisu, postavite ih tamo.
Na opise albuma dalje se odnose Pravila foruma.